Adatkezelési Tájékoztató

 In Uncategorized @hu

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelő megnevezése:
TRIUMPH INTERNATIONAL (Budapest) Kft.
Adatkezelő cégjegyzékszáma:  13-09-075450
Adatkezelő székhelye:  2046 Törökbálint, Depo.
Adatkezelő képviselője:  Rozsnyai Zoltán

1.  Adatkezelés szabályai

Jelen adatkezelési tájékoztató időbeli hatálya 2018. május 25-től visszavonásig tart.

A jelen szabályzat fogalmi rendszere megegyezik az Általános adatvédelmi rendelet (továbbiakban GDPR.) 4. cikkben meghatározott értelmező fogalommagyarázataival, illetve bizonyos pontokban kiegészítetten a 2018. május 25-től hatályos Infotv. 3. § értelmező rendelkezéseivel. Ezek alapján tehát:

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.

Az Adatkezelő a tájékoztatót folyamatosan hozzáférhetővé teszi honlapján. Az Adatkezelési tájékoztató elfogadása (a megfelelő checkboxban elhelyezett pipa) igazolja annak megismerését és adatkezelési hozzájárulásnak minősül. Így tehát az adatkezelésre csak akkor kerülhet sor, ha az érintett egyértelmű megerősítő cselekedettel, például írásbeli – ideértve az elektronikus úton tett -, nyilatkozattal önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulását adja a természetes személyt érintő személyes adatok kezeléséhez

Az Adatkezelő által gyűjtött személyes adatok csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet, és azok nem kezelhetőek ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon, illetve tárolásuknak olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé

3. Törzsvásárlói program

Az érintetteknek lehetőségük van a boltokban törzsvásárlói regisztrációra. A törzsvásárlók minden vásárlásuk után automatikusan 7 % kedvezménnyel jogosultak a vásárlásra.

Felhívjuk figyelmét, hogy az adatok megadásával, Ön, mint érintett kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Társaság megadott elérhetőségein közvetlen ajánlatadási céllal megkeresse, reklám- és hirdetési célokra, ill. üzleti információk szolgáltatására felhasználja. A Társaság az adatokat nem teszi harmadik személyek részére hozzáférhetővé. Felhívjuk továbbá a figyelmét, hogy a törzsvásárlói kártya használatával a vásárlásai cikkszámát is rögzíti a rendszer.

A Társaság biztosítja, hogy a marketing célú e-mailekről az érintett bármikor ingyenesen leiratkozzon. A Társaság az ilyen tárgyú információkat személyesen vagy telefonon is közvetíti az ügyfelek felé. A postai vagy telefonos megkeresések esetén Ön szintén kérheti, hogy a jövőben ne keressük marketing célok megvalósítása érdekében.

Abban az esetben, ha Ön, mint érintett regisztrál a törzsvásárlói programba, megadhatja – de nem kötelező megadnia – a melltartó méretét és konfekció méretét. Ezen adatok megadása esetén a Társaság direkt marketing tevékenysége során célzott hirdetéseket küldhet az érintett számára, elemezve ezeket az információkat. Abban az esetben, ha a profilalkotáshoz nem kíván hozzájárulni, tiltakozhat az adatkezelés ellen a Társaság által megadott e-mail címen. A Társaság a fenti információkat piackutatási célokra, anonimizáltan is felhasználhatja.

Amennyiben az érintett adatai törlését kéri, úgy a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben (a továbbiakban: Katv.) meghatározottak szerint a Társaság tilalmi listát vezet. A Társaság kötelezi magát, hogy a reklámcélú megkeresés előtt ellenőrzi, hogy az érintett szerepel-e a tilalmi listán.

adatkezelés célja: az érintettek tájékoztatása a Társaság legfontosabb híreiről, direkt marketing valamint törzsvásárlói kedvezmény biztosítása
kezelt adatok köre: érintett neve, e-mail címe, lakcíme, telefonszáma, konfekció- és melltartó mérete, vásárlása
adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás
adattárolás határideje: a Társaság megszűnéséig, vagy amennyiben az érintett kéri a törzsvásárlói rendszerből való törlését, akkor haladéktalanul törlésre kerülnek az adatok, a direkt marketing tevékenység vonatkozásában pedig az érintett bármikor kérheti adatai direkt marketing célú törlését
adattárolás módja: elektronikus

Ügyfélnyilvántartás

A Társaság egyedi rendszerébe ügyfelek, partnerek adatai kerülnek rögzítésre. A magánszemély érintett azzal, hogy regisztrál a Társaság törzsvásárlójaként, kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy meghatározott személyes adatai az ügyfélnyilvántartó rendszerben rögzítésre kerüljenek. A nyilvántartó rendszerben az érintett hozzájárulása mellett a partnerek adatai a vonatkozó szerződésben rögzített hozzájárulás alapján kerülnek rögzítésre.

adatkezelés célja: az ügyfelek, partnerek igényeinek teljesítéséhez szükséges kapcsolattartás.
kezelt adatok köre: ügyfél neve, e-mail címe, telefonszáma, címe
adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. a) szerinti érintetti hozzájárulása.
adattárolás határideje: a cél megvalósulásáig, de amennyiben az érintett kéri adatai törlését, úgy addig az időpontig.
adattárolás módja: elektronikus

4. Az érintettek jogainak érvényesítése

Ön, mint érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről; valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését; adatainak törlését az: info.hu@triumph.com e-mail címen; az adatkezelés korlátozását; illetve jogosult az adathordozhatósághoz.

4.1. Tájékoztatáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
– Jogosult megtudni az adatkezelés célját;
– az érintett személyes adatok kategóriáit;
– azon címzetteket vagy címzettek kategóriáit, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
– adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamát, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjait.
– Jogosult felvilágosítást kapnia az érintettnek azon jogáról, hogy kérelmezheti-e az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat-e az ilyen személyes adatok kezelése ellen; illetve nyújthat-e valamely felügyeleti hatósághoz címzett panaszt.
– Jogosult megkapnia minden elérhető információt arról is, hogy ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték.
– Továbbiakban jogosult arra is, hogy tudomást szerezzen az automatizált döntéshozatali ügyekben alkalmazott logikára és arra, hogy az ilyesfajta adatkezelés, milyen jelentőséggel bír, illetve ez az érintettre nézve milyen várható következménnyel jár.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a tájékoztatási jog szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

A tájékoztatás főszabály szerint ingyenes, költségtérítést az Adatkezelő csak a GDPR 12. cikk (5) bekezdésben, illetve 15. cikk (3) bekezdésben meghatározott esetben számít fel.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. (helyesbítéshez való jog).

4.2. Helyesbítéshez való jog

A valóságnak nem megfelelő adatot a Társaság az érintett kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti.
Arra az időtartamra, amíg a Társaság ellenőrzi a személyes adatok pontosságát, a kérdéses személyes adatok korlátozásra kerülhetnek a jelen tájékoztató 4.4. pontjának megfelelően.

4.3. Tiltakozás joga

Az érintett abban az esetben a Társasághoz intézett nyilatkozatával tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ha az adatkezelés jogalapja
– a GDPR 6. cikk. (1) bekezdés e) pontja szerinti közérdek vagy
– a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek [a jogos érdek, mint jogalap alkalmazásának feltételeit jelen szabályzat 5. pontja tartalmazza].

Tiltakozási jog gyakorlása esetén a Társaság nem kezelheti tovább a személyes adatokat, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Annak megállapítása kapcsán, hogy az adatkezelést kényszerítő erejű jogos okok indokolják, a Társaság ügyvezetője dönt. Az ezzel kapcsolatos álláspontjáról véleményben tájékoztatja az érintettet.

Tájékoztatjuk, hogy a törzsvásárlói regisztráció kapcsán az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, így tiltakozás helyett az adatai törlését kérheti.

4.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az adatkezelés korlátozására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben:
– az érintett vitatja az adatok pontosságát, az adatok helyességének megállapításáig terjedő időtartamra a Társaság korlátozza a személyes adatok kezelését;
– az adatkezelés jogellenes és az érintett törlés helyett a felhasználás korlátozását kéri;
– az adatkezelőnek már nincs szüksége az adatokra, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez;
– az érintett tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen a GDPR 21. cikke szerint tiltakozott, a tiltakozással kapcsolatos mérlegelés elvégzésének erejéig.

Az érintett személyes adata kezelése elleni tiltakozásának elbírálásának időtartamára – de legfeljebb 5 napra – az adatkezelést az adatkezelést végző szervezeti egység vezetője felfüggeszti, a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálja és döntést hoz, amelyről a kérelmezőt tájékoztatja.

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot a szervezeti egység vezetője korlátozza, azaz kizárólag a tárolás, mint adatkezelés valósulhat meg mindaddig, amíg
– az érintett hozzájárul az adatkezeléshez;
– jogi igények érvényesítéséhez szükséges a személyes adatok kezelése;
– más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében szükségessé válik a személyes adatok kezelése; vagy
– jogszabály közérdekből elrendeli az adatkezelést.

Ha az adatkezelés korlátozását az érintett kérte, a korlátozás feloldásáról az adott szervezeti egység vezetője előzetesen tájékoztatja az érintettet.

4.5. Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
VAGY
f) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor

4.6. Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, amennyiben:
– az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása vagy az adatkezelésre olyan szerződés teljesítése érdekében volt szükség, amelyben az érintett az egyik fél vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. a) vagy b) pont, illetve 9. cikk (2) bek. a) pont] és
– az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt, illetve az általa vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is megtéríti. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség
Az érintett az Adatkezelő adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal Magyarország területén a NAIH-hoz fordulhat:
név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
honlap: www.naih.hu

Az érintett – választása szerint – bírósági úton is érvényesítheti igényét. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

5.  Adatfeldolgozók

A Társaság a személyes adatok kezelése során kizárólag technikai jellegű feladatok ellátására az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe:

adatfeldolgozó neve:  TRIUMPH INTERNATIONAL (Budapest) Kft.
címe:   2046 Törökbálint, Depo.
cégjegyzékszáma: 13-09-075450
adatfeldolgozás célja: tárhelyszolgáltató

adatfeldolgozó neve:  Dream Interactive Kft.
címe:   1027 Budapest, Medve utca 24. 1/1
cégjegyzékszáma: 01 09 694287
adatfeldolgozás célja: tárhelyszolgáltató

adatfeldolgozó neve:  Neosoft Informatikai Szolgáltató Kft.
címe:   8000 Székesfehérvár, Távirda utca 2. A. ép. 2. em. 1.
cégjegyzékszáma: 07 09 010206
adatfeldolgozás célja: tárhelyszolgáltató

adatfeldolgozó neve:  Inter-Triumph Marketing-GmbH
címe:   Németország, München, Marsstrasse 40, 80335
adatfeldolgozás célja: tárhelyszolgáltató

adatfeldolgozó neve:  TRIUMPH INTERNATIONAL (Budapest) Kft.
címe:   2046 Törökbálint, Depo.
cégjegyzékszáma: 13-09-075450
adatfeldolgozás célja: könyvelés

adatfeldolgozó neve:  Neosoft Informatikai Szolgáltató Kft.
címe:   8000 Székesfehérvár, Távirda utca 2. A. ép. 2. em. 1.
cégjegyzékszáma: 07 09 010206
adatfeldolgozás célja: hírlevélküldés

adatfeldolgozó neve:  TRIUMPH INTERNATIONAL (Budapest) Kft.
címe:   2046 Törökbálint, Depo.
cégjegyzékszáma: 13-09-075450
adatfeldolgozás célja: marketing

Az Adatfeldolgozók az adatkezelést a Társaság utasításai szerint végzik, az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhatnak, a tudomásukra jutott személyes adatokat kizárólag a Társaság rendelkezései szerint dolgozhatják fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhetnek, továbbá a személyes adatokat a Társaság rendelkezései szerint kötelesek tárolni és megőrizni.

7. A nyilatkozat megváltoztatása

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a nyilatkozatot módosítsa. Amennyiben a módosítás az érintett által megadott személyes adatainak felhasználását érinti, úgy a változtatásokról a felhasználót e-mailes tájékoztató levél formájában tájékoztatja. Amennyiben a nyilatkozat módosításából kifolyólag az adatkezelés részletei is megváltoznak, az Adatkezelő külön megkéri az érintetti hozzájárulást.
8. Jelen szabályzatban nem meghatározott kérdések

A jelen szabályzatban nem meghatározott kérdésekben a GDPR, illetve az általa megengedett esetekben, kisegítő jelleggel az Infotv. szabályai az irányadó.

 

Adatvédelmi Nyilatkozat

1) Információk a személyes adatok gyűjtéséről és az Adatkezelő elérhetőségéről
1.1 Örömmel tölt el bennünket, hogy ellátogatott a weboldalunkra, egyúttal pedig köszönjük érdeklődését termékeink iránt. Az alábbiakban tájékoztatjuk Önt a személyes adatainak kezeléséről weboldalunk használata során. Személyes adatnak minősül minden olyan adat, amellyel Ön személyesen beazonosítható.
1.2 Az adatfeldolgozásért felelős adatkezelő a jelen weboldalon az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) értelmében a Triumph Global Sales AG, Triumphweg 6, 5330 Bad Zurzach, Schweiz, Tel.: +49 (0) 89-99829116, Fax: +49 (0) 89-99829117,
e-mail: service@de.triumph.com. A személyes adatok feldolgozásáért felelős adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely, önállóan vagy másokkal együtt meghatározza a személyes adatok feldolgozásának céljait és módját.
1.3 Az adatkezelő adatvédelmi biztost jelölt ki e weboldal számára. A következőképpen érhető el: „dpo@triumph.com”.
1.4 A jelen weboldal SSL vagy TLS titkosítást használ biztonsági okokból, valamint a személyes adatok és egyéb bizalmas tartalmak átvitelének védelmére (pl. megrendelések vagy bekérdezések az adatkezelő részére). A titkosított kapcsolatot a https:// karakterláncról, valamint a böngésző sorában található zárszimbólumról ismerheti fel.

2) Adatgyűjtés, miközben meglátogatja a weboldalunkat
Amikor weboldalunkat csak tájékozódás céljából használja, azaz, amikor nem regisztrál vagy egyéb módon sem ad meg számunkra információkat, csak olyan adatokat gyűjtünk, amelyeket az Ön böngészője továbbít a szerverünknek (ún. „szervernaplófájlok”). Amikor ellátogat a weboldalunkra, a következő adatokat gyűjtjük össze, amelyek technikailag szükségesek ahhoz, hogy a webhelyet megjelenítsük Önnek:
– A meglátogatott weboldalunk
– A hozzáférés dátuma és időpontja
– A bájtban küldött adatok mennyisége
– A forrás/hivatkozás, ahonnan Ön az oldalra érkezett
– A használt böngésző típusa
– A használt operációs rendszer
– A használt IP-cím (adott esetben: névtelen formában)

Az adatfeldolgozás a GDPR 6 (1) f pontjával összhangban történik, weboldalunk stabilitásának és funkcionalitásának javítása iránti jogos érdekünk alapján. Az Ön személyes adatait nem továbbítják, illetve semmilyen más módon nem kerülnek felhasználásra. Azonban fenntartjuk magunknak a jogot, hogy később ellenőrizzük a szerver naplófájljait, ha vannak konkrét jelek az illegális használatról.

3) Sütik (cookie-k)
Annak érdekében, hogy a weboldalunkon tett látogatását vonzóvá tegyük, valamint, hogy bizonyos funkciók használata lehetővé váljon, úgynevezett cookie-kat (másnéven: sütiket) használunk különböző oldalakon. Ezek kisméretű szöveges fájlok, amelyek tárolásra kerülnek az Ön végeszközén. Az általunk használt bizonyos sütik törlésre kerülnek a böngésző munkamenet végét követően, azaz, miután Ön bezárja a böngészőjét (ún.: munkamenet sütik). Más sütik az Ön terminálján maradnak és lehetővé teszik számunkra vagy partnervállalataink (harmadik fél sütik) számára, hogy felismerjék az Ön böngészőjét a következő látogatás alkalmával (tartós sütik). Ha a sütik be vannak állítva, meghatározott felhasználói információkat gyűjtenek és dolgoznak fel, mint például a böngésző- és helyadatok, valamint az IP-cím értékek, egyedi követelmények szerint. A tartós sütik automatikusan törlésre kerülnek egy meghatározott idő elteltével, amely a sütitől függően változhat.
Bizonyos esetekben a sütiket arra használják, hogy egyszerűsítsék a rendelési folyamatot a beállítások mentésével (pl. emlékeznek egy virtuális bevásárlókosár tartalmára a weboldalon tett későbbi látogatás során). Ha személyes adatok szintén feldolgozásra kerülnek az általunk beállított egyes sütik által, a feldolgozás a GDPR 6 (1) b pontjával összhangban történik, a szerződés végrehajtásához, vagy a GDPR 6 (1) f pontjával összhangban, a jogos érdekeink védelméhez a weboldal lehető legjobb működőképességének biztosítása, valamint az oldalon tett látogatás felhasználóbarát és hatékony kialakítása iránt.
Olyan hirdető partnerekkel dolgozunk együtt, akik segítenek abban, hogy weboldalunkat még érdekesebbé tegyük az Ön számára. E célból a partnervállalatainktól származó sütik szintén az Ön merevlemezén kerülnek eltárolásra, amikor ellátogat a weboldalunkra (harmadik fél sütik). Az ilyen sütik használatáról és az egyes esetekben összegyűjtött információk köréről egyedi és külön tájékoztatást kap az alábbi szakaszokon belül.
Kérjük vegye figyelembe, hogy oly módon is beállíthatja a böngészőjét, hogy tájékoztatást kapjon a sütik beállításáról és egyesével tudja eldönteni, elfogadja-e őket vagy kizárja a sütik elfogadását, bizonyos esetekben, vagy általánosságban. Mindegyik böngésző eltér abban, ahogyan kezeli a sütik beállításait. Ennek leírása az egyes böngészők súgó menüjében található, amely elmagyarázza, hogyan módosíthatja a süti beállításait. Ezeket a megfelelő böngészőknél az alábbi linkeken találhatja meg:
Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: https://www.mozilla.org/en-US/privacy/websites/#cookies Google:
https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl
=en Safari:
https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri1147 1/mac
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/en/cookies.html

Kérjük vegye figyelembe, hogy weboldalunk működőképessége korlátozott lehet, ha a sütiket nem fogadja el.

4) Kapcsolatfelvétel
A velünk történő kapcsolatfelvétel során (pl. űrlap segítségével vagy e-mailben), személyes adatok összegyűjtésére kerül sor. Az, hogy egy adott űrlap esetén mely adatokat gyűjtik össze, az adott kapcsolatfelvételi űrlapból látható. Ezen adatokat kizárólag az Ön kérésének megválaszolására tárolják és használják fel, vagy a kapcsolat kialakításához és a kapcsolódó technikai adminisztrációhoz. Az adatok feldolgozásának jogalapja a jogos érdekünk, hogy megválaszoljuk a kérelmét a GDPR 6 (1) f pontjával összhangban. Ha az Ön általi kapcsolatfelvétel szerződéskötésre irányul, a feldolgozás további jogalapját a GDPR 6 (1) b pontja képezi. Az Ön adatai törlésre kerülnek a bekérdezése végső feldolgozását követően; ez az eset áll fenn, ha a körülményekből arra lehet következtetni, hogy a szóban forgó kérdéseket végleg tisztázták, feltéve, hogy az ellenkezőjére nincsenek jogi tárolási kötelezettségek.

5) Adatfeldolgozás ügyfélfiók nyitásakor és szerződés-feldolgozáshoz
A GDPR 6 (1) b pontja értelmében, a személyes adatok gyűjtése és feldolgozása folytatódik, ha azokat megadja a részünkre egy szerződés végrehajtásához, vagy ha ügyfélfiókot nyit. Az, hogy mely adatok kerülnek összegyűjtésre, az adott beviteli űrlapokból látható. Az Ön ügyfélfiókjának törlése bármikor lehetséges. Ezt úgy teheti meg, ha üzenetet küld az adatkezelő fent említett címére. Tároljuk és felhasználjuk az Ön által a szerződés feldolgozásához megadott adatokat. A szerződés teljes feldolgozását vagy az Ön felhasználói fiókjának törlését követően, az Ön adatai blokkolásra kerülnek az adózási és kereskedelmi megőrzési időszakok figyelembevételével, majd törlésre kerülnek ezen időszakok lejártával, kivéve, ha kifejezetten hozzájárult az adatai további használatához, vagy ha az oldalunk fenntartja a jogilag engedélyezett további használat jogát, amelyről az alábbiakban megfelelően tájékoztatjuk.

6) Az Ön adatainak használata közvetlen reklámtevékenységhez
6.1 Ha feliratkozik az e-mailes hírlevelünkre, rendszeres információkat fogunk küldeni az ajánlatainkról. A hírlevél küldéséhez szükséges egyetlen kötelező információ az Ön e-mail címe. A további lehetséges adatok feltüntetése önkéntes, és arra szolgál, hogy személyesen meg tudjuk szólítani Önt. Az úgynevezett kettős jóváhagyási eljárást alkalmazzuk a hírlevél küldéséhez. Ez azt jelenti, hogy nem küldünk Önnek e-mailes hírlevelet mindaddig, amíg kifejezetten meg nem erősíti felénk, hogy egyetért a hírlevél küldésével. Ekkor egy megerősítő e-mailt küldünk, amelyben arra kérjük, erősítse meg, hogy a jövőben is szeretne hírleveleket kapni, a megfelelő linkre kattintva.
A megerősítő link aktiválásával Ön hozzájárul a személyes adatainak használatához a GDPR 6 (1) a pontjával összhangban. Amikor regisztrál a hírlevélre, az internetszolgáltató (ISP) által megadott IP-címét eltároljuk, a regisztráció dátumával és időpontjával együtt, hogy nyomon követhessük az e-mail címével történő bármely esetleges későbbi visszaélést. A hírlevélre történő regisztráció során általunk gyűjtött adatokat kizárólag a hírlevél segítségével történő reklámtevékenység céljára használjuk fel. A hírlevélről bármikor leiratkozhat a hírlevélben található link segítségével, vagy üzenet küldésével a fent említett felelős személy részére. A lemondását követően az e-mail címét azonnal töröljük a hírlevél-terjesztési listánkról,

hacsak kifejezetten nem engedélyezte az adatai további felhasználását, vagy fenntartjuk magunknak a jogot az azt meghaladó adatok használatára, amit a törvény megenged és amelyről tájékoztatjuk Önt a jelen nyilatkozatban.
6.2 A személyre szabott közvetlen levélküldés iránti jogos érdekünk alapján, fenntartjuk a jogot az Ön vezetéknevének és keresztnevének, postacímének és – amennyiben megkaptuk Öntől ezt a kiegészítő információt a szerződéses viszony keretén belül – az Ön titulusának, iskolai végzettségének, születési évének, valamint szakmai, ipari vagy üzleti nevének tárolására, a GDPR 6 (1) f pontja értelmében, és azok felhasználására érdekes ajánlatok és a termékeinkről szóló információk küldéséhez, levélben.
Az adatainak e célból történő tárolása és felhasználása ellen bármikor tiltakozhat az adatkezelő részére küldött megfelelő üzenettel.

7) Adatok feldolgozása a megrendelések kezelésének céljából
7.1 A megrendelése feldolgozásához az alábbi szolgáltatókkal dolgozunk együtt, akik részben vagy egészben támogatnak bennünket a létrehozott szerződések végrehajtásában. Bizonyos személyes adatok továbbításra kerülnek a szolgáltatók részére az alábbi információkkal összhangban.
Az általunk gyűjtött személyes adatokat átadjuk a szerződés-feldolgozás keretén belül a kiszállítással megbízott fuvarozó vállalat számára, amennyiben ez az áru kiszállításához szükséges. Az Ön fizetési adatait a megbízott hitelintézet részére a fizetés feldolgozásának keretén belül adjuk át, ha ez szükséges a kifizetés kezeléséhez. Ha fizetési szolgáltatókat veszünk igénybe, erről kifejezetten tájékoztatjuk Önt az alábbiakban. Az adatok továbbításának jogalapját az EU GDPR 6 (1) b cikke képezi.
7.2 Fizetési szolgáltatók használata
– PayPal
Amikor a PayPal-on keresztül fizet, hitelkártyával a PayPal-on keresztül, közvetlen terheléssel a PayPal-on keresztül, vagy, ha felkínálták, „vásárlás a fiókon keresztül” vagy „részletekben történő fizetés” a PayPal-on keresztül fizetési módokon, a fizetési adatait továbbítjuk a PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A. részére, székhely: 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (a továbbiakban: „PayPal”). Az átadás a GDPR 6 (1) b pontjával összhangban történik, és csak annyiban, amennyiben ez a fizetés feldolgozásához szükséges.

A PayPal fenntartja a jogot hitelképességi ellenőrzések elvégzésére a következő fizetési módokat illetően: hitelkártya a PayPal-on keresztül, közvetlen terhelés a PayPal-on keresztül, vagy, ha felkínálták, „vásárlás a fiókon keresztül” vagy „részletekben történő fizetés” a PayPal-on keresztül. E célból az Ön fizetési adatait hitelintézeteknek adhatjuk át a PayPal jogos érdeke alapján az Ön fizetőképességének meghatározására, a GDPR 6 (1) f pontja értelmében.  A PayPal a hitelminősítés eredményét a nemfizetés statisztikai valószínűségével kapcsolatban használja az adott fizetési mód biztosításának megadásáról szóló döntés meghozatalának céljából. A hitelminősítési jelentés valószínűségi értékeket (úgynevezett pontszámértékeket) tartalmazhat. Ha a hitelminősítési jelentés eredménye pontszámértékeket tartalmaz, azok elismert tudományos, matematikai-statisztikai módszereken alapulnak. A pontszámértékek kiszámítása többek között címadatokat tartalmaz. Az adatvédelmi törvénnyel kapcsolatos bővebb információkért, az igénybevett hitelminősítési ügynökségeket is beleértve, kérjük, tekintse meg a PayPal adatvédelmi nyilatkozatát az alábbi linken:

https://www.paypal.com/uk/webapps/mpp/ua/privacy-full.
Az adatainak ilyen módon történő feldolgozása ellen bármikor tiltakozhat a PayPal részére küldött üzenettel. A PayPal azonban továbbra is jogosult marad a személyes adatainak feldolgozására, amennyiben ez a szerződéses fizetés feldolgozásához szükséges.
– Wirecard
Amennyiben Ön a checkoutportal by wirecard fizetési szolgáltató által kínált fizetési módok egyikét választja, a fizetés a checkoutportal by wirecard fizetési szolgáltatón keresztül kerül feldolgozásra, székhely: Wirecard UK & Ireland Ltd, 1st Floor Ulysses House,Foley Street Dublin 1, Írország, aki részére átadjuk az Ön információit, amelyeket a rendelési folyamat során adott meg, a megrendeléséről szóló információkkal együtt (név, cím, adott esetben IBAN, esetlegesen BIC, a számla száma, pénznem és esetlegesen a tranzakciós szám). Az Ön adatainak továbbítása a checkoutportal by wirecard fizetési szolgáltató részére kizárólag a fizetés feldolgozásának céljából történik, a GDPR 6 (1) b pontjával összhangban. Az Ön adatai csak akkor kerülnek továbbításra, ha ez a fizetés feldolgozásához szükséges.

8) Kapcsolatfelvétel a vásárlói minősítési információk igényléséhez
Értékelési emlékeztető a Megbízható Áruházak által
Ha Ön kifejezett hozzájárulását adta a megrendelése során vagy azt követően a GDPR 6 (1) a pontjával összhangban, megküldjük az e-mail címét a következő értékelő platform részére: Trusted Shops GmbH, székhely: Subbelrather Str. 15c, 50823 Köln (www.trustedshops.it), hogy e-mailben értékelési emlékeztetőt küldhessen az Ön részére. A hozzájárulását bármikor visszavonhatja egy üzenet küldésével az adatfeldolgozásért felelős adatkezelő, vagy az értékelési platform részére.

9) Videók használata
YouTube videók használata

A jelen weboldal a YouTube beágyazó funkciót használja a YouTube szolgáltató által kínált videók megjelenítéséhez és lejátszásához, amely a Google LLC-hez tartozik /székhely: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (a továbbiakban: „Google”)/.
E célból a kiterjesztett adatvédelmi üzemmódot alkalmazzuk, a szolgáltató információi szerint, annak biztosítására, hogy a felhasználói információkat csak a videó lejátszási funkciójának elindítása után tárolják el. Amikor a beágyazott YouTube videók lejátszása elindul, a szolgáltató „YouTube” sütiket állít be a felhasználói viselkedésről szóló információk gyűjtéséhez.
A YouTube-on feltüntetett jelzések szerint az ilyen sütik használata többek között videostatisztikák rögzítésére, a felhasználóbarát jelleg javítására, valamint a nem megfelelő tevékenységek elkerülésére szolgál. Ha be van jelentkezve a Google-ba, az Ön információit közvetlenül összekapcsolják a fiókjával, amikor rákattint egy videóra. Ha nem szeretné, hogy társítsák Önt a YouTube profiljával, ki kell jelentkeznie belőle a gomb aktiválása előtt. A Google használati profilként menti el az Ön adatait (még azon felhasználók esetében is, akik nincsenek bejelentkezve) és értékeli őket. Az ilyen értékelés különösen a GDPR 6 (1) f pontja szerint történik, a Google jogos érdekei alapján a személyre szabott reklám beillesztése, piackutatás és/vagy a weboldalának keresletorientált kialakítása iránt.

Ön jogosult kifogást emelni e felhasználói profilok létrehozása ellen, amely esetben Önnek fel kell vennie a kapcsolatot a YouTube-bal e jog gyakorlásához.
Függetlenül attól, hogy a beágyazott videó visszajátszásra kerül-e, kapcsolat létesül a Google „Double Click” hálózatához e weboldal látogatásakor. Ez további adatfeldolgozást eredményezhet, az ellenőrzési körünkön kívül.
Az USA-beli székhellyel rendelkező Google LLC tanúsítvánnyal rendelkezik az „Adatvédelmi Pajzs” nevű, USA-európai adatvédelmi megállapodást illetően, amely az EU-ban alkalmazandó adatvédelmi szint betartását garantálja.
A YouTube által alkalmazott adatvédelemmel kapcsolatos bővebb információk megtalálhatók a szolgáltató adatvédelmi nyilatkozatában, az alábbi linken: www.google.com/policies/privacy/

10) Online marketing
Google AdWords konverziókövetés

A jelen weboldal a „Google AdWords” online hirdetési programot használja, valamint a Google AdWords keretén belüli konverziókövetést /székhely: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (a továbbiakban: „Google”)/. A Google Adwords programot arra használjuk, hogy felhívjuk a figyelmet a vonzó ajánlatainkra hirdetési anyagok segítségével (ún. Google AdWords), külső weboldalakon. A reklámkampányok adatait illetően meghatározhatjuk, mennyire sikeresek az egyes hirdetési intézkedések. Érdekünkben áll olyan hirdetéseket mutatni az Ön számára, amelyek érdekelhetik Önt. A weboldalunkat még érdekesebbé szeretnénk tenni az Ön számára, a hirdetési költségek tisztességes szintjének elérésével.
A konverziókövetési süti egy felhasználó böngészőjében kerül beállításra, ha rákattint a Google által leadott AdWords hirdetésre. A sütik kisméretű szöveges fájlok, amelyek tárolásra kerülnek az Ön számítógépes rendszerében. Az ilyen sütik általában elveszítik az érvényességüket 30 nap elteltével és nem használhatók személyes azonosításra. Ha a felhasználó a jelen weboldal bizonyos oldalait látogatja meg, és ha a süti még nem járt le, mi és a Google képesek vagyunk felismerni, hogy a felhasználó rákattintott a hirdetésre és továbbításra került az adott oldalra. Minden egyes Google AdWords ügyfél más sütit kap. Ezért a sütik nem követhetők az AdWords ügyfeleinek weboldalán keresztül. A konverziós sütik által összegyűjtött adatokat a konverziókövetést választó AdWords-ügyfelek összesített konverziós statisztikájára használják. Az ügyfelek tájékoztatást kapnak a felhasználók teljes számáról, akik rákattintottak a hirdetésre és továbbították őket egy konverziókövetési címkeoldalra. Azonban nem kapnak olyan információkat, amelyek lehetővé tennék számukra a felhasználók személyes beazonosítását. Amennyiben nem kíván részt venni a nyomon követési programban, elutasíthatja e program használatát a Google Nyomon követési süti inaktiválásával az internetes böngészője segítségével, a felhasználói beállításokon keresztül. Ebben az esetben Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban. A Google AdWords általunk történő használata a GDPR 6 (1) f pontjával összhangban történik, a célzott reklámtevékenység iránti jogos érdekünk alapján.
Az USA-beli székhellyel rendelkező Google LLC tanúsítvánnyal rendelkezik az „Adatvédelmi Pajzs” nevű, amerikai-európai adatvédelmi megállapodást illetően, amely az EU-ban alkalmazandó adatvédelmi szint betartását garantálja.
A Google adatvédelmi szabályzatával kapcsolatos bővebb információkért kérjük, látogasson el az alábbi linkre: https://privacy.google.com/intl/en-GB/take-control.html?categories_activeEl=sign-in
A hirdetési preferenciák sütijeit tartósan inaktiválhatja a böngészőszoftvere megfelelő beállításával vagy a böngésző beépülő modul letöltésével és telepítésével – ezt az alábbi linken érheti el: https://support.google.com/ads/answer/7395996
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a weboldal egyes funkciói nem használhatók, vagy csak korlátozott mértékben, ha kikapcsolta a sütik használatát.

11) Webes elemzési szolgáltatások
Google (Universal) Analytics

– Google Universal Analytics
A jelen weboldal a „Google Analytics” nevű webws elemző szolgáltatást használja, a Google LLC-től /székhely: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (a továbbiakban: „Google”)/. A Google Analytics úgynevezett sütiket használ, amelyek az Ön számítógépén eltárolásra kerülő szöveges fájlok, és amelyek segítenek a webhelynek elmezni, hogyan használják a felhasználók az oldalat. Az Ön általi weboldal használatról a süti információt generál (a rövidített IP-címet is beleértve) és többnyire egy USA-ban található Google szerver részére továbbítja, ahol a továbbiakban tárolják.
Ez a weboldal a Google Analytics-ot kizárólag az „_anonymizeIp()” kiterjesztéssel használja, amely gondoskodik az IP-cím anonimizációjáról annak lerövidítésével és kizárja a közvetlen személyes kapcsolatot. A kiterjesztés eredményeképpen, a Google az Ön IP címét az Európai Unió tagállamaiban, illetve az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás egyéb aláíró tagállamaiban lerövidíti, mielőtt elküldi a szerverre. Csak kivételes esetekben kerül megküldésre a teljes IP-cím az USA-beli Google szerver részére, hogy ott lerövidítsék. Az ilyen kivételes esetekben, az adatfeldolgozás a GDPR 6 (1) f pontjával összhangban történik, a jogos érdekünk alapján a felhasználói viselkedés statisztikai elemzésével kapcsolatban, optimalizációs és marketing célokra.
A nevünkben a Google ezt az információt a weboldal Ön általi használatának értékelésére használja, illetve jelentések összeállításához a weboldalon végzett tevékenységekről, illetve a weboldal tulajdonosa részére nyújtandó további szolgáltatásokhoz a weboldal és az internet használatával kapcsolatosan. Az Ön böngészőjéből a Google Analytics keretén belül továbbított IP-cím nem egyesül más, a Google-től származó adatokkal.
Elutasíthatja a sütik használatát a megfelelő beállítások kiválasztásával a böngészőben. Azonban ki kell hangsúlyoznunk, hogy az ilyen esetben előfordulhat, hogy nem tudja majd használni a jelen weboldal teljes funkcionalitását. Ön tartósan megtilthatja a Google számára, hogy sütik által generált adatokat gyűjtsön a weboldal használatának tekintetében (az Ön IP-címét is beleértve), valamint, hogy feldolgozza azokat. Letöltheti és telepítheti az alábbi linken elérhető böngésző bővítőmodult: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
Alternatív megoldásként a böngésző bővítőmodul helyett vagy a mobil eszközök böngészői helyett, kérjük, kattintson az alábbi linkre egy kimaradási süti beállításához, amely letiltja a Google Analytics-et az adatgyűjtésről ezen a weboldalon a jövőben (ez a kimaradási süti csak ezen a böngészőn és ezen a domainen működik.

Ha törli a sütijeit ebben a böngészőben, mégegyszer rá kell kattintania erre a linkre):
<a onclick=”alert (‘Google Analytics has been disabled’); “href=”javascript:gaOptout”>Disable Google Analytics</a>
Az USA-beli székhellyel rendelkező Google LLC tanúsítvánnyal rendelkezik az „Adatvédelmi Pajzs” nevű, amerikai-európai adatvédelmi megállapodást illetően, amely az EU-ban alkalmazandó adatvédelmi szint betartását garantálja.
Ez a weboldal a Google Analytics-et is használja a látogatói folyamok eszközfüggetlen elemzéséhez, amely egy felhasználói azonosítóval történik. Az oldal Ön általi használatának eszközökön átívelő elemzését inaktiválhatja az ügyfélfiókjában, a „Saját adatok” és Személyes adatok” menüpontokban.
Bővebb információkat a felhasználói adatok Google Analytics általi kezeléséről a Google adatvédelmi szabályzatában talál, az alábbi linken: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en

12) Újracélzás/remarketing/közvetítésen alapuló hirdetési tevékenység
Bing hirdetések (Microsoft Corporation)
Ez a weboldal a Microsoft „Bing Ads” konverziókövetési technológiáját használja (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA). A Microsoft Bing Ads sütit helyez el az Ön számítógépén, ha egy Microsoft Bing hirdetésen keresztül fér hozzá a weboldalunkhoz. A sütik kisméretű szöveges fájlok, amelyek tárolásra kerülnek az Ön számítógépes rendszerében. Ezek a sütik 180 nap elteltével elveszítik az érvényességüket. Nem személyes azonosításra szolgálnak. Ha a felhasználó a jelen weboldal bizonyos oldalait látogatja meg, és ha a süti még nem járt le, mi és a Microsoft képesek vagyunk felismerni, hogy a felhasználó rákattintott a hirdetésre és továbbításra került az adott oldalra (konverziós oldal). Ha személyes adatok kerülnek feldolgozásra e kontextusban, mindez a GDPR 6 (1) f pontjával összhangban történik, a hatékony marketing iránti jogos érdekünk alapján.
A konverziós süti által gyűjtött információk konverziós statisztikák összeállításának célját szolgálják, azaz azt regisztrálják, hány felhasználó érkezett a konverziós oldalra a hirdetésre történő kattintást követően. Ezáltal megismerjük a felhasználók teljes számát, akik rákattintottak a hirdetésünkre és egy konverziókövetési címkeoldalra kerültek továbbításra. Azonban nem kapunk egyetlen olyan információt sem, amellyel a felhasználók személyesen beazonosíthatóak lennének.
Az USA-beli székhellyel rendelkező Microsoft Corporation tanúsítvánnyal rendelkezik az „Adatvédelmi Pajzs” nevű, amerikai-európai adatvédelmi megállapodást illetően, amely az EU-ban alkalmazandó adatvédelmi szint betartását garantálja.
Amennyiben nem kíván részt venni a követésben, kifogásolhatja ezt a felhasználást a Bing Ads konverziókövetési sütijének könnyű inaktiválásával az internetes böngészője és a felhasználói beállításai segítségével. Ebben az esetben Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban. Alternatív megoldásként az EU-beli fogyasztó-inaktiválási oldalt is használhatja: http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/
annak ellenőrzésére, hogy a Microsoft hirdetési sütijei beállításra kerültek-e az Ön böngészőjében, és ha igen, inaktiválhatja őket.
A Microsoft Bing Ads adatvédelmi szabályzatával kapcsolatos bővebb információkért kérjük, látogasson el az alábbi linkre: https:// https://privacy.microsoft.com/en-US/
Criteo (Criteo SA)
A jelen weboldal a Criteo SA technológiáját használja /székhely: 32 Rue Blanche, 75009 Párizs, Franciaország (a továbbiakban: „Criteo”) információk gyűjtésére, tárolására és értékelésére a weboldal látogatóinak szörfözési viselkedéséről, pszeudonimizált formában, süti szöveges fájlok formájában.

Mindez a GDPR 6 (1) f pontjával összhangban történik, a személyre szabott hirdetések beillesztése iránti jogos érdekünk alapján.
A Criteo a navigációs viselkedést algoritmusok segítségével elemzi, azt követően pedig termék ajánlásokat képes megjeleníteni személyre szabott hirdetési bannerek formájában, más weboldalakon (ún.: kiadók weboldalain). Ezen adatokat semmilyen körülmények között nem használják fel a jelen weboldal látogatójának személyes azonosítására. Egyéb használat vagy harmadik felek részére történő közzététel nem várható.
Ha kifogást szeretne emelni az adatgyűjtés és a pszeudonimizált felhasználói profilok létrehozása ellen a jövőben, beszerezheti az alábbi, úgynevezett kimaradási sütit: Criteo Exercise (https://www.criteo.com/fr/privacy/)
A Criteo technológiájával kapcsolatos bővebb információkért kérjük, tekintse meg a Criteo Adatvédelmi Szabályzatát az alábbi linken: https://www.criteo.com/privacy/
Facebook egyéni közönség a Pixel Folyamaton keresztül
Ez a weboldal a Facebook Inc. „Facebook Pixelét” használja /székhely: Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA (a továbbiakban: „Facebook”)/. Ha a felhasználó kifejezett beleegyezését adta részünkre, a viselkedése nyomon követhető, miután megtekintett vagy rákattintott egy Facebook hirdetésre. Ezt a folyamatot úgy tervezték, hogy értékelje a Facebook hirdetések hatását statisztikai és piackutatási célokra, továbbá segíthet a jövőbeli hirdetési erőfeszítések optimalizálásában.
Az összegyűjtött adatok névtelenek maradnak és nem használhatók arra, hogy bármilyen következtetést vonjunk le a felhasználó személyazonosságáról. Azonban, az ilyen adatokat a Facebook azért tárolja és dolgozza fel, hogy lehetővé tegyen egy kapcsolatot a megfelelő felhasználói profillal és hogy lehetővé tegye a Facebook számára az ilyen adatok felhasználását a saját hirdetési céljaira, a Facebook Adatvédelmi Szabályzatával összhangban. (https://www.facebook.com/about/privacy/). Engedélyezheti a Facebook és partnerei számára, hogy hirdetéseket helyezzenek el a Facebookon és azon kívül. E célokból süti az Ön számítógépén is eltárolható. E feldolgozási műveletek csak akkor valósulnak meg, ha Ön ahhoz a kifejezett hozzájárulását adta a GDPR 6 (1) a pontjával összhangban.
A Facebook pixel használatához adott hozzájárulást csak a 13 évesnél idősebb felhasználók adhatják meg. Ha Ön fiatalabb, kérjük, kérje a törvényes gyámja engedélyét.
Az USA-beli székhellyel rendelkező Facebook Inc. tanúsítvánnyal rendelkezik az „Adatvédelmi Pajzs” nevű, amerikai-európai adatvédelmi megállapodást illetően, amely az EU-ban alkalmazandó adatvédelmi szint betartását garantálja.
Ha inaktiválni szeretné a sütik használatát a számítógépén, beállíthatja az internetes böngészőjét, hogy a sütik a továbbiakban ne kerüljenek eltárolásra a számítógépén a jövőben és/vagy a korábban már eltárolt sütik törlődjenek. Azonban, ha az összes sütit letiltja, az internetes oldalain bizonyos funkciói többé nem lesznek végrehajthatók.  A süti harmadik felek, mint például a Facebook általi használatát letilthatja a Digitális Hirdetési Szövetség alábbi weboldalán is: http://www.aboutads.info/choices/
Google AdWords Remarketing
Webolalunk a Google AdWords remarketing funkcióit használja, amelyek lehetővé teszik a számunkra weboldalunk hirdetését a Google keresési eredményeiben, valamint harmadik fél weboldalakon.
A szolgáltató a Google LLC, székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (a továbbiakban: „Google”). E célból a Google sütit helyez el az Ön termináleszközének böngészőjében, amely automatikusan egy pszeudonim süti azonosítót használ az Ön által meglátogatott oldalak alapján, az érdeklődésalapú hirdetés lehetővé tételéhez.

Az adatfeldolgozás a GDPR 6 (1) f pontjával összhangban történik, weboldalunk optimális marketingje iránti jogos érdekünk alapján.
Bármely további adatfeldolgozásra csak akkor kerül sor, ha Ön megállapodott a Google-val, hogy az Ön Google internetes és alkalmazásböngészési története összekapcsolható az Ön Google fiókjához, és az Ön Google fiókjából származó információkat felhasználják személyre szabott hirdetésekhez, amelyeket az interneten tekint meg. Ha Ön be van jelentkezve a Google-be, miközben ellátogat a weboldalunkra, a Google felhasználja az Ön adatait a Google Analytics adatokkal összefüggésben a célcsoport listák létrehozásához és meghatározásához eszközökön átívelő remarketing céljából. E célból a Google ideiglenesen összekapcsolja az Ön személyes adatait a Google Analytics adataival, hogy célcsoportokat hozzon létre.
A hirdetési preferenciák sütijeinek beállítását tartósan letilthatja. Letöltheti és telepítheti az alábbi linken elérhető böngésző bővítőmodult: https://www.google.com/settings/ads/onweb/
Alternatív megoldásként felveheti a kapcsolatot a Digitális Hirdetési Szövetséggel a www.aboutads.info linken, hogy megtudja, hogyan állítsa be a sütiket és tegye meg a megfelelő beállításokat. Végül pedig, oly módon is beállíthatja a böngészőjét, hogy tájékoztatást kapjon a sütik beállításáról és egyesével tudja eldönteni, elfogadja-e őket vagy kizárja a sütik elfogadását, bizonyos esetekben, vagy általánosságban. Kérjük vegye figyelembe, hogy weboldalunk működőképessége korlátozott lehet, ha a sütiket nem fogadja el.
Az USA-beli székhellyel rendelkező Google LLC tanúsítvánnyal rendelkezik az „Adatvédelmi Pajzs” nevű, amerikai-európai adatvédelmi megállapodást illetően, amely az EU-ban alkalmazandó adatvédelmi szint betartását garantálja.
A hirdetésekre és a Google-re vonatkozó adatvédelmi szabályokkal kapcsolatos bővebb információk megtekinthetők az alábbi linken:
http://www.google.com/policies/technologies/ads/

13) Eszközök és vegyes rendelkezések
13.1 Google Maps
Weboldalunk a Google LLC. Google Maps (AP’I) szoftverét használja, székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (a továbbiakban: „Google”). A Google Maps egy webes szolgáltatás interaktív (országos) térképek megjelenítéséhez, a földrajzi információk vizuális megjelenítéséhez. E szolgáltatás használatával megmutatjuk az Ön részére az elhelyezkedésünket, hogy könnyebben megtaláljon bennünket.
Amikor olyan aloldalakat nyit meg, amelyek Google Maps térképet tartalmaznak, a weboldalunk Ön által történő használatáról szóló információk (mint például az Ön IP-címe) kerülnek továbbításra és eltárolásra a Google által USA-beli szerverekre. Ez attól függetlenül történik, hogy a Google olyan felhasználói fiókot biztosít-e, amelybe Ön bejelentkezett, vagy nem létezik felhasználói fiók. Ha be van jelentkezve a Google-ba, az Ön információit közvetlenül összekapcsolják a fiókjával. Ha nem szeretné, hogy társítsák Önt a Google profiljával, ki kell jelentkeznie a gomb aktiválása előtt. A Google használati profilként menti el az Ön adatait (még azon felhasználók esetében is, akik nincsenek bejelentkezve) és értékeli őket. Az ilyen értékelés a GDPR 6 (1) f pontja szerint történik, a Google jogos érdekei alapján a személyre szabott reklám beillesztése, piackutatás és/vagy a weboldalának keresletorientált kialakítása iránt. Ön jogosult kifogást emelni az ilyen felhasználói profilok létrehozása ellen. Ha ezt szeretné tenni, fel kell vennie a kapcsolatot a Google-vel e jog gyakorlásához.
Az USA-beli székhellyel rendelkező Google LLC tanúsítvánnyal rendelkezik az „Adatvédelmi Pajzs” nevű, amerikai-európai adatvédelmi megállapodást illetően, amely az EU-ban alkalmazandó adatvédelmi szint betartását garantálja.
Ha nem ért egyet az adatainak jövőbeli továbbításával a Google részére a Google Maps használatának keretében, teljesen inaktiválhatja a Google Maps webes szolgáltatást a JavaScript alkalmazás kikapcsolásával a böngészőjében. Ebben az esetben a Google Maps, valamint a térkép megjelenítés ezen a weboldalon nem lesz használható.
A Google használati feltételei megtalálhatók az alábbi linken: https://policies.google.com/terms?hl=en. A további felhasználási feltételekért kattintson az alábbi linkre:
https://www.google.com/intl/en-US_US/help/terms_maps.html.

A Google Maps használatával kapcsolatos részletes adatadvédelmi szabályokat megtalálja a Google weboldalán („Google Adatvédelmi Szabályzat”) a következő linken: https://policies.google.com/privacy?hl=en.
13.2 A Megbízható Áruházak jelvény megjelenik ezen a weboldalon, a Megbízható Áruházak jóváhagyási pecsétünk megjelenítéséhez és a Megbízható Áruházakon belül tagság kínálatához a vevők számára, egy rendelés leadását követően.
Ilyen módon a kínálatunk optimális marketingje iránti jogos érdekünk védve van, a GDPR 6 (1) f pontja értelmében. A Megbízhatósági Jelvény és a vele együtt hirdetett szolgáltatások a Trusted Shops GmbH szolgáltatásának minősülnek (székhely: Subbelrather Str. 15C, 50823 Köln).
Amikor a megbízhatósági jelvény felhívásra kerül, a webszerver automatikusan eltárol egy úgynevezett szervernaplófájlt, amely tartalmazza pl. az Ön IP-címét, a hívás dátumát és időpontját, az átvitt adatmennyiséget, a kérelmező szolgáltatót (hozzáférési adatok) és dokumentálja a hívást. E hozzáférési adatokat nem értékelik és automatikusan felülíródnak legkésőbb hét nappal az oldal Ön által történt meglátogatását követően.
További személyes adatok csak akkor kerülnek továbbításra a Megbízható Árházak részére, ha Ön úgy dönt, hogy használja a Megbízható Áruházak termékeit egy megrendelés teljesítését követően, vagy ha már regisztrált a felhasználásra. Ebben az esetben az Ön és a Megbízható Áruházak között létrehozott megállapodás alkalmazandó

14) Az Adatalany jogai
14.1 Az alkalmazandó adatvédelmi törvény átfogó adatalanyi jogokat biztosít az Ön számára (a tájékoztatáshoz és beavatkozáshoz való jogokat) az adatkezelővel szemben az Ön személyes adatainak feldolgozása tekintetében, amelyekről az alábbiakban tájékoztatjuk Önt:
– Az adatalany általi hozzáférési jog a GDPR 15. Cikke értelmében;
– A helyesbítéshez való jog a GDPR 16. Cikke értelmében;
– A törléshez fűződő jog („jogosultság az elfelejtettségre”) a GDPR 17. Cikke értelmében;
– A feldolgozás korlátozásának joga a GDPR 18. Cikke értelmében;
– A tájékoztatáshoz való jog a GDPR 19. Cikke értelmében;
– Az adatok hordozhatóságához való jog a GDPR 20. Cikke értelmében;
– Egy megadott hozzájárulás visszavonásának joga a GDPR 7 (3) Cikke értelmében;
– Panasz benyújtásának joga a GDPR 77. Cikke értelmében.

14.2 A KIFOGÁSOLÁS JOGA
HA AZ ÉRDEKEK FIGYELEMBEVÉTELÉNEK KERETÉN BELÜL AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT URALKODÓ, JOGOS ÉRDEKÜNK ALAPJÁN DOLGOZZUK FEL, ÖN BÁRMIKOR JOGOSULT KIFOGÁST EMELNI AZ ILYEN ADATFELDOLGOZÁS ELLEN, JÖVŐBELI HATÁLLYAL, AZ ÖN ADOTT HELYZETÉBŐL EREDŐ OKOKNÁL FOGVA.
HA GYAKOROLJA A KIFOGÁSOLÁSHOZ FŰZŐDŐ JOGÁT, ABBAHAGYJUK AZ ÉRINTETT ADATOK FELDOLGOZÁSÁT. AZONBAN, FENNTARTJUK A JOGOT A TOVÁBBI ADATFELDOLGOZÁSRA, HA MEGGYŐZŐ INDOKOKKAL TUDUNK SZOLGÁLNI A FELDOLGOZÁS VÉDELMÉRE, AMELYEK MEGHALADJÁK AZ ÖN ÉRDEKEIT, ALAPVETŐ JOGAIT ÉS SZABADSÁGAIT, VAGY HA A FELDOLGOZÁS JOGI KÖVETELÉSEK ÉRVÉNYESÍTÉSÉRE, GYAKORLÁSÁRA VAGY VÉDELMÉRE SZOLGÁL.
HA AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT KÖZVETLEN MARKETING CÉLOKRA DOLGOZZUK FEL, ÖN BÁRMIKOR JOGOSULT TILTAKOZNI A SZEMÉLYES ADATAINAK FELDOLGOZÁSA ELLEN, AMELYEKET KÖZVETLEN MARKETING CÉLOKRA HASZNÁLUNK. A KIFOGÁST A FENT LEÍRT MÓDON GYAKOROLHATJA.
HA GYAKOROLJA A KIFOGÁSOLÁSHOZ FŰZŐDŐ JOGÁT, ABBAHAGYJUK AZ ÉRINTETT ADATOK FELDOLGOZÁSÁT KÖZVETLEN MARKETING CÉLOKRA.

15) A személyes adatok tárolásának időtartama
A személyes adatok tárolásának időtartamát a vonatkozó jogi megőrzési időszak határozza meg (pl. kereskedelmi és adómegőrzési időszakok). Ezen időszak lejártát követően a megfelelő adatokat rutinszerűen törlik, feltéve, ha a továbbiakban nem szükségesek a szerződés teljesítéséhez vagy kezdeményezéséhez és/vagy ha többé nem áll fenn jogos érdek a részünkről a további tárolást illetően.

 

 

 

 

Recent Posts

Leave a Comment

This site is registered on wpml.org as a development site.